Class Volunteers

Class President .........................................Judith Liskin-Gasparro '69
Annual Fund Class Chair .........................Carla Scheuer Heaton '69
Annual Fund Class Chair .........................Lisa Neufeld Thomas '69
Class Editor..............................................Tina E. Levine '69
Reunion Manager.....................................Ellen Sterns Brown '69
Reunion Manager.....................................Barbara S. Rosenberg '69